Veterinaar tegi vea või käitus valesti?

KUIDAS KÄITUDA, KUI TUNNED, ET VETERINAAR ON TEINUD SU LOOMA RAVIMISEL VEA VÕI KÄITUNUD EBAÕIGESTI

Sageli on Eestimaa Loomakaitse Liidu poole pöördunud inimesed murega, et nende hinnangul on loomaarst teinud looma ravimisel vea või käitunud ebaõigesti. Kuigi enamasti teevad veterinaarid oma tööd suure hoolsusega, peame möönma, et teinekord on olnud juhtumeid, kus loom hukub või haigestub veterinaari hooletuse tõttu. Seetõttu otsustas Eestimaa Loomakaitse Liit koostada käesoleva käitumisjuhendi. 

Eestimaa Loomakaitse Liidu poole võivad kodanikud alati sarnaste muredega pöörduda. Küll aga ei ole liit pädev andma hinnagut veterinaararstide kutse-eetika või kohustuste rikkumise kohta. Seetõttu jagame nõuandeid, millise organisatsiooni ja/või asutuse poole antud juhul on Teil õigus pöörduda.

Loomaarstide tegevuse üle teostatav järelavalve jaguneb riiklikuks ja loomaarstide hulgast valitud aukohtu poolt teostatavaks järelevalveks. Kõikide asjaolude tuvastamise eesmärgil soovitame pöörduda mõlema institutsiooni poole.  

 

Riiklik järelevalve

 

Vastavalt veterinaarkorralduse seadusele teostab riiklikult tasandil veterinaararstide tegevuse ja kohustuste täitmise üle järelevalvet Veterinaar- ja Toiduamet (asukohaga Väike-Paala 3, Tallinn 11415, e-post vet@vet.agri.ee), kellele saab vajadusel esitada kaebuse menetluse algatamiseks veterinaararsti kohustuste rikkumise tõttu. Veterinaar- ja Toiduameti pädevuses on veterinaararstide vastusele võtmine väärteokorras ning samuti vajadusel veterinaararstide tegevusloa kehtetuks tunnistamine. Väärteomenetluse korras saab veterinaararsti kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest karistada rahatrahviga kuni 800 eurot. Kui sama teo on toime pannud veterinaarpraksisega tegelev juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot. Lisaks annab veterinaarkorralduse seadus aluse veterinaararsti tegevusloa kehtetuks tunnistamiseks muuhulgas juhul, kui veterinaararst ei ole järginud veterinaariaalastes õigusaktides kehtestatud nõudeid ja/või kinni pidanud veterinaararsti kutse-eetikast (Eesti Loomaarsti eetikakoodeks on kättesaadav veebiaadressilt http://www.vet.ee/?a=yhingust&art=50).

 

Kõikide asjaolude tuvastamiseks soovitame kaebuses kirja panna sündmuse täpne kirjeldus (sh ajaliselt), ning koguda kokku ja esitada kõik olemasolevad dokumendid (sh haigusloo väljavõte, andmed ravimite kohta). Samuti võib asjakohaseks osutuda ka teise loomaarsti arvamus.

 

Eesti Loomaarstide Ühingu Aukohus

Eestimaa Loomakaitse Liidu hinnangul on kõige pädevam veterinaararsti võimaliku kohustuste rikkumise kohta hinnangut andma Eesti Loomaarstide Ühingu aukohus (asukoht: Kreutzwaldi 62 Tartu 51014), kes menetleb loomaarstide eetikakoodeksist tulenevaid rikkumisi. Eesti Loomaarstide Ühingu aukohtu ülesanne on tegeleda probleemidega, mis tulenevad loomaarstide ebaeetilisest käitumisest omavahelistes suhetes, suhetes klientidega ja suhtumisest oma töösse. Kaebuse esitamisel Eesti Loomaarstide Ühingule soovitame samuti kirja panna sündmuse täpne kirjeldus (sh ajaliselt), ning koguda kokku ja esitada kõik olemasolevad dokumendid (sh haigusloo väljavõte, andmed ravimite kohta) ning ka võib kasuks tulla teise loomaarsti arvamus.

 

Eesti Loomaarstide Ühingu juhatuse kontaktid on järgmised:

Eesti Loomaarstide Ühingu juhatuse liikmete kontaktid:

 

Priit Koppel

 ELÜ President

 (+372) 5011882

Katrin Kaalep

 ELÜ liikmeskond

 (+372) 53424063

Ain Erkmaa

 ELÜ Vice President

 (+372) 7441322

Jaan Luht

 ELÜ juhatuse liige

 (+372) 5038192

Kalmer Kalmus

 ELÜ juhatuse liige

 

Ingrid Veske

 ELÜ sekretär

 (+372) 5520767

 

 

 

 

 

 

Seega, soovitame  looma ebaõige ravimise ning veterinaararsti kutse-eetika rikkumise juhtumi korral  pöörduda kirjaliku kaebusega nii Eesti Loomaarstide Ühingu kui Veterinaar- ja Toiduameti poole. Kaebustele tuleks lisada kõik Teile teadaolevad asjaolud ning olemasolevad dokumendid.

 

Tsiviilõiguslik vastutus

Juhul, kui Veterinaar- ja Toiduamet või Loomaarstide Ühingu Aukohus on tuvastanud veterinaararsti poolt kohustuste rikkumise ja/või asjaolu, et veterinaararst ei ole kinni pidanud õigusaktidest või kutse-eetika reeglitest ning juhul, kui veterinaararst on oma süülise tegevusega tekitanud isikule kahju (nii materiaalne kui moraalne), soovitab Eestimaa Loomakaitse Liit pöörduda kahju hüvitamise nõudega esmalt loomaarsti poole. Loomaarsti poolt nõude rahuldamisest keeldumisel tuleks pöörduda kohtu poole. Kahju nõudega võib kohtu poole pöörduda ka varem, st enne Veterinaar- ja Toiduameti ning Eesti Loomaarstide Ühingu Aukohtu poole pöördumist, või samaaegselt.  Küll aga on süü tõendamise huvides soovitatav teha seda siiski pärast Veterinaar- ja Toiduameti või Eesti Loomaarstide Ühingu Aukohtu otsuse saamist. Nimelt on eelnimetatud otsused süü tõendamisel suureks abiks ning kohtumenetluse jooksul ei pruugi täiendavate ekspertiiside läbiviimise vajadust tekkida.

Reeglina kuuluvad hüvitatava kahju alla sellistes olukordades ravikulud (sh täiendavad), looma surma korral looma rahaline väärtus ning moraalne kahju (nt tekitatud hingepiinade näol). Kohtu poole pöördumisel soovitame kindlasti kasutada juristi abi (et asi ei jääks menetlemata õigusteadmiste puudumise tõttu). Nõude korrektsel vormistamisel saavad abistada liidu juristid. Ka siinkohal on väga oluline üles märkida sündmuse võimalikult täpne kirjeldus (sh ajaline), ning asjaosaliste nimed ja muud teadaolevad kontaktandmed. Kohtule esitamiseks tuleb kokku koguda kõik olemasolevad dokumentaalsed tõendid: haigusloo väljavõte, võimalusel teise loomaarsti arvamus, Veterinaar- ja Toiduameti ning Eesti Loomaarstide Ühingu Aukohtu otsused, ravi- ja muude kaasnevate kulude dokumendid (arved,tšekid) ning kõik muud asjas olulised dokumendid. 

 

Lae alla kui PDF