Põhikiri

EESTIMAA LOOMAKAITSE LIIDU PÕHIKIRI

Mittetulundusühing Eestimaa Loomakaitse Liit (edaspidi nimetatud Liit) on loodud 4. oktoobril 2010 ning Liit peab ennast 24. juulil 1929 asutatud Eesti Loomakaitse Liidu õigusjärglaseks.

I Liidu nimi, asukoht ja majandusaasta

1.1 Eestimaa Loomakaitse Liit on kodanikualgatusel põhinev ja avalikes huvides tegutsev mittetulunduslik organisatsioon.
1.2 Liidu ametlik nimi on “ Eestimaa Loomakaitse Liit”, inglise keeles kasutatakse nime “Estonian Union for the Protection of Animals”.
1.3 Liidu asukohaks on Kose vald, Harjumaa.
1.4 Liidu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.5 Liit on asutatud tähtajatult.

II Liidu eesmärk ja tegevuse põhisuunad

2.1 Liidu tegevuse üldised eesmärgid:
2.1.1 loomade kaitse sellise inimtegevuse eest, mis ohustab või võib ohustada loomade igakülgset heaolu, tervist või elu;
2.1.2 üldise loomapidamiskultuuri tõstmine ja kooskõlla viimine kaasaegsete loomapidamispõhimõtetega, millised on üldtunnustatud euroopalikus kultuuriruumis ning eriti riikides, kus on kehtestatud kõrged loomapidamise nõuded ja standardid;
2.1.3 bioloogilise mitmekesisuse säilitamine;
2.2 Nimetatud üldiste eesmärkide täitmisel lähtub Liit kaasaegsest teaduslikust teabest loomade liigiomaste füsioloogiliste, bioloogiliste, psühholoogiliste ja sotsiaalsete vajaduste ning eripärade osas.
2.3 Liidu tegevuse aluseks loomade kaitsel on loomade heaolu tagavates õigusaktides sätestatu ning loomade humaanse kohtlemise ja halastuse põhimõtted. Looduses vabalt elavate loomade kaitse ja abistamine toimub eelkõige looma rehabiliteerimise ning loodusesse tagasiviimise eesmärgil. Kui olemasoleva ja kogutud teabe ning olukorra asjaolusid arvestades on selge, et looduses vabalt elava looma liigiomane eluviis looduses ei ole võimalik ning ellujäämine põhjustab loomale kestvaid kannatusi ja/või tema edasine tehistingimustes pidamine ei ole looma heaolu arvestades humaanne, korraldab liit looma eutanaasia.
2.4 Oma eesmärkide elluviimiseks Liit: osaleb loomakaitsealaste poliitikate ja õigusaktide väljatöötamises ja elluviimises; koondab loomakaitselise suunitlusega organisatsioone ning on
katusorganisatsiooniks Liidu liikmete ühiste huvide esindamisel.
2.5 Liidu tegevuse põhisuunad, mis on vajalikud põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks on järgmised:
2.5.1 Liit teeb ettepanekuid loomakaitsealaste õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks ja täiendamiseks ning õigusaktide rakendamise tõhususe parendamiseks;

2.5.2 töötab välja ja viib ellu loomakaitsealaseid projekte ning programme, kogub nimetatud projektide ja programmide elluviimiseks vajalikku materiaalset abi ja suunab seda abivajajatele;
2.5.3 teeb koostööd riigi- ja omavalitsusorganite, teiste avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega, osaleb nimetatud organisatsioonide ja isikutega koostöös valminud ühisprojektide ja  programmide elluviimisel;
2.5.4 teeb koostööd rahvusvaheliste loomakaitseühendustega;
2.5.5 tellib loomakaitsealaseid uurimisi;
2.5.6 korraldab loomakatisealast teavitus- ja koolitustegevusi ning muid asjakohaseid üritusi;
2.5.7 konsulteerib isikuid loomakaitsega seotud küsimustes ja abistab vajadusel juhtumite lahendamisel;
2.5.8 kirjastab loomakaitsealaseid trükiseid, tellib või toodab vastavaid tele- või raadiosaateid ning arendab valdkonnale vajalikke veebikeskkonnalahendusi ja- teenuseid.
2.5.9 arendab majandustegevust oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
2.5.10 asutab iseseisvalt või koos teiste isikutega sihtasutusi ja mittetulundusühinguid;
2.5.11 abistab Liidu liikmeid loomakaitsealases tegevuses, omavahelise koostöö korraldamises ja koordineerimises;
2.5.12 täidab muid ülesandeid ja teostab muid tegevusi, mis on vajalikud Liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

III Liidu liikmed, liikmeks vastuvõtmine, Liidust väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord

3.1 Liidu liikmeks vastuvõtmist võivad taotleda Eestis või välismaal registreeritud juriidilised isikud, kelle eesmärgid ja tegevuse põhisuunad on kooskõlas Liidu eesmärkide ja põhisuundadega.
3.2. Liidu liikmeks astuda sooviv isik esitab Liidu juhatusele vormikohase avalduse, milles kohustub järgima Liidu põhikirja ja tasuma sisseastumismaksu. Liikmeks astumise avalduses tuleb juriidilisel isikul märkida juriidilise isiku nimi, asukoht, registrikood, kontakttelefon ja postiaadress, esitada põhikiri ning märkida juhatuse liikmete nimed ja kontaktandmed.
3.3. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
3.4. Juhatusel on õigus keelduda Liidu liikmeks astuda sooviva isiku vastuvõtmisest juhul, kui isik ei ole esitanud vormikohast avaldust, on esitanud eksitavaid andmeid või valeandmeid, ei ole tasunud sisseastumismaksu või juriidilise isiku põhikirjajärgne tegevus ei ole kooskõlas Liidu eesmärkide ja põhisuundadega.
3.5. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
3.6. Liidust väljaastumiseks esitab liige kirjaliku avalduse Liidu juhatusele. Liidust välja astumine vormistatakse majandusaasta lõpul. Liidu liige on kohustatud enne Liidust väljaastumist tasuma kõik võlgnevused Liidule.

3.7. Liidu liikme võib Liidust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
3.7.1. Liidu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Liidu liikmemaksu;
3.7.2. Liidu liige ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Liidu üldkoosolekul või Liidu poolt korraldatud üritusel;
3.7.3. Liidu liige või tema liikmeskonna liige on olulisel määral kahjustanud Liidu mainet ja huve.
3.8. Liidu liikme väljaarvamise otsustab Liidu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 (kaks) nädalat enne koosoleku toimumist.
Väljaarvataval Liidu liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuse koosolekul.
3.9. Liidu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Liidu üldkoosolekul.
3.10. Liidu üldkoosolek võib valida auliikmeid. Auliikmeks võidakse valida nii füüsiline kui juriidiline isik, kellel on erilisi teeneid Eesti loomakaitsealases tegevuses ja/või kellele Liit osutab erilist austust. Auliige ei saa Ühingu liikme õigusi ega kohustusi, välja arvatud õigus osaleda üldkoosolekul hääleõiguseta.

IV Liidu liikme õigused ja kohustused

4.1. Liidu liikmel on õigus:
4.1.1. osaleda hääleõigusega Liidu üldkoosolekul;
4.1.2. üles seada kandidaate juhatuse liikmeks valimiseks;
4.1.3. olla valitud (juriidiline isik oma esindaja kaudu) Liidu juhatuse liikmeks;
4.1.4. saada Liidu juhatuselt teavet Liidu tegevuse kohta ja esitada Liidu eesmärkide, põhisuundade ja tegevustega kooskõlas olevaid projekte ja taotlusi Liidule;
4.2. Liidu liige on kohustatud:
4.2.1. osalema Üldkoosolekul, järgima Liidu tegevuses osalemisel põhikirja ja Liidu organite otsuseid;
4.2.2 hoiduma tegevustes, mis võivad kahjustada Liidu mainet;
4.2.3 esitama Liidu üldkoosolekule aruanded Liidu poolt saadud varade kasutamise kohta ja vastama Liidu juhatuse arupärimistele;
4.2.4. esitama Liidu juhatusele ühe kuu jooksul muudatused oma isiku- ja/või kontaktandmetes;
4.2.5. tasuma õigeaegselt põhikirjas sätestatud sisseastumis- ja liikmemaksu;
4.2.6. tasuma Liidu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta on esitanud Liidust väljaarvamise avalduse selle aasta kestel.

4.3. Liikme- ja sisseastumismaksule täiendavaid makse võib Liidu liikmetele panna ainult üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt hääletas 2/3 üldkoosolekul osalenud Liidu liikmetest.

V Sisseastumismaks ja liikmemaks

5.1. Sisseastumismaks on 25 eurot.
5.2. Liidu liikme liikmemaks kalendriaasta kohta on 25 eurot.
5.3. Isik võib sisseastumismaksu ja liikmemaksu tasuda üheaegselt.
5.4. Liige on kohustatud tasuma liikmemaksu jooksva kalendriaasta jooksul, st hiljemalt jooksva kalendriaasta 31. detsembriks.
5.5. Kui isik võetakse Liidu liikmeks vastu pärast 1. oktoobrit, on ta vabastatud jooksva kalendriaasta liikmemaksu tasumise kohustusest.
5.6. Kui liige esitab juhatusele Liidust väljaastumise avalduse, siis on ta, sõltumata avalduse esitamise hetkest, kohustatud tasuma jooksva kalendriaasta liikmemaksu hiljemalt kahe kuu jooksul arvates avalduse esitamisest, kui ta pole liikmemaksu juba tasunud.
5.7 Kui juhatus keeldub isiku Liidu liikmeks vastuvõtmisest vastavalt põhikirja punktile 3.4, siis tagastatakse isikule tema poolt Liidule juba tasutud sisseastumismaks ja liikmemaks.
5.8. Isik tasub sisseastumismaksu ja liikmemaksu ülekandmise teel Liidu pangakontole.
5.9. Liikmemaksu tasumise kohustuse mittetäitmisel on Liidu juhatusel õigus liige Liidust välja arvata vastavalt põhikirja punktile 3.7.1.

VI Üldkoosolek

6.1 Liidu kõrgeimaks organiks on Liidu liikmete üldkoosolek. Liidu üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Liidu juhtimise küsimustes, mida põhikirjaga ei ole antud Liidu juhatuse pädevusse.
6.2 Liidu üldkoosoleku ainupädevuses on:
6.2.1 põhikirja vastuvõtmine või muutmine, sh liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruse määramine;
6.2.2 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
6.2.3 juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Liidu esindaja määramine
6.2.4 eesmärgi muutmine;
6.2.5 Liidu majandusaasta aruande ja Liidu järgmise aasta põhisuundade kinnitamine;
6.2.6 revisjonikomisjoni või audiitori määramise vajaduse üle otsustamine ja revisjonikomisjoni liikmete või audiitori valimine;
6.2.7 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

6.3. Juhatus kutsub Liidu üldkoosoleku kokku vähemalt üks (1) kord aastas:
6.3.1 majandusaasta aruande kinnitamiseks;
6.3.2 juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Liidu liikmetest;
6.3.3 muudel juhtudel, kui Liidu huvid seda nõuavad.
6.4 Liidu üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus igale liikmele neliteist (14) kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist e-postiga kirjaliku teate näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
6.5 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid sõltumata üldkoosolekul osalevate või esindatud Liidu liikmete arvust, kui liikmetele on üldkoosoleku toimumisest, toimumise ajast, toimumiskohast ja
üldkoosoleku päevakorrast vastavalt põhikirja punktile 6.4 ette teatatud.
6.6. Liidu üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Liidu liikmetest ja seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet. Igal Liidu liikmel on üldkoosoleku otsuste vastuvõtmisel 1 (üks) hääl.
6.7. Liidu üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks üldkoosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Liidu liikmed.
6.8. Liidu põhikirja vastuvõtmiseks või muutmiseks on vajalik Liidu üldkoosolekul osalenud liikmete 2/3 häälteenamus. Liidu tegevuse eesmärgi muutmiseks peab olema Liidu kõikide liikmete nõusolek (konsensus). Liidu üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

VII Juhatus

7.1 Liidu igapäevast tegevust juhib ja Liitu esindab kõikides õigustoimingutes kolme kuni viieliikmeline juhatus. Liitu võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
7.2. Juhatus valitakse viieks aastaks. Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe, kes on ühtlasi Liidu president.
7.3 Üldkoosolekul on õigus juhatus sõltumata põhjusest ennetähtaegselt tagasi kutsuda. Juhatuse tagasikutsumisel valitakse uus juhatus. Juhatuse liikme ennetähtaegsel tagasiastumisel või tagasi
kutsumisel valib üldkoosolek vajadusel uue juhatuse liikme kuni juhatuse koosseisu volituste lõpuni.
7.4 Juhatuse pädevuses on:
7.4.1. Liidu töö korraldamine;
7.4.2. Liidu liikmeks vastuvõtmise ja liikme väljaarvamise otsustamine;
7.4.3 liikmete arvestuse pidamine;
7.4.4. liikmete vajaliku teabe edastamine juhatuse tegevusest;
7.4.5. liidu tegevuse toetajate registri pidamine;

7.4.6. üldkoosoleku ettevalmistamine, kokkukutsumine, juhatamine ning üldkoosoleku otsuste täideviimine;
7.4.7. Liidu tegevuse, sealhulgas majandustegevuse arendamine ja juhtimine;
7.4.8. Liidu aastaeelarve ja tegevuskava koostamine;
7.4.9. töölepingute sõlmimine Liidu töötajatega, samuti töölepingute lõpetamine tööandja algatusel;
7.4.10. Liidu varade kasutamine ja käsutamine vastavalt üldkoosoleku otsustele;
7.4.11. Liidu raamatupidamise korraldamine ja raamatupidamise aastaaruande ning tegevusaruande koostamine;
7.4.12. muude ülesannete täitmine, milliseid võib ette näha Liidu üldkoosoleku poolt kinnitatud ametijuhendis;
7.4.13. vajadusel Liidu esindamine kohtus või suhetes teiste institutsioonidega või selle korraldamine;
7.5. Juhatus vastutab oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Liidule süüliselt tekitatud kahju eest.
7.6. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekus osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Häälte võrdsel jagunemisel pannakse küsimus uuesti hääletusele juhatuse järgmisel koosolekul. Selle võimatuse korral või juhul, kui ka järgmisel juhatuse koosolekul jagunevad liikmete hääled võrdselt, otsustab küsimuse juhatuse esimees.

VIII Liidu tegevuse toetajad

8.1 Füüsilised isikud, kes ei kuulu Liidu liikmete liikmeskonda või juriidilised isikud, kes ei ole Liidu liikmed, võivad vahetult osaleda Liidu töös Liidu tegevuse toetajatena vastavalt väike toetaja liikmena, toetaja liikmena või suurtoetaja liikmena.
8.2 Liidu tegevuse toetaja on kohustatud alates tema vastuvõtmisest tasuma Liidule liikmemaksu iga aasta 31. detsembriks vastavalt väiketoetaja liige 10 eurot aastas, toetaja liige 100 eurot aastas ning suurtoetaja liige 1000 eurot. Liit lisab Liidu tegevuse toetaja nime Liidu veebilehele kuue kuu jooksul tema vastuvõtmisest. Kui tegevuse toetaja ei soovi oma andmete avaldamist, tuleb sellest kirjalikult teavitada Liidu juhatust.
8.3 Liidu tegevuse toetajatel on õigus olla nõuandva sõnaõigusega kaasatud kõikide Liidu organite tegevusse, sealhulgas üldkoosoleku koosolekutele.
8.4 Isikud, kes soovivad Liidu tegevust toetada, esitavad vormikohase avalduse Liidu juhatusele, kes registreerib toetaja. Juhatus võib oma otsusega keelduda isiku Liidu tegevuse toetajana
registreerimisest, kui isiku tegevus (sh varasem tegevus) on vastuolus Liidu eesmärgi ja tegevuse põhisuundadega või loomakaitse üldiste põhimõtete ja eesmärkidega.
8.5 Liidu tegevuse toetajaid võib valida kõikidesse Liidu organitesse. Liidu tegevuse toetaja kandidatuuri valimistel võib üles seada Liidu juhatuse ja Liidu liige.

8.6 Liidu tegevuse toetaja võib igal ajal vabatahtlikult Liidu tegevuse toetaja staatusest loobuda teatades sellest kirjalikult Liidu juhatusele, kes kustutab isiku Liidu tegevuse toetajate registrist.
8.7 Juhatus võib oma otsusega isiku Liidu tegevuse toetajate hulgast välja arvata ning Liidu tegevuse toetajate registrist kustutada, kui isiku tegevus:
8.7.1 kahjustab Liidu mainet või huve;
8.7.2 ei ole kooskõlas Liidu eesmärgi ja tegevuse põhisuundadega või
8.7.3 ei ole kooskõlas loomakaitse üldiste põhimõtete ja eesmärkidega.
8.8 Põhikirja punktides 8.4 ja 8.7 nimetatud juhatuse otsusest teavitatakse isikut, kelle suhtes otsus on tehtud, kirjalikult.

IX Liidu osakonnad

9.1. Liidul võivad olla osakonnad, mis ei ole juriidilised isikud. Liidu osakondade asutamise ja tegevuse lõpetamise otsustamine kuulub juhatuse pädevusse.
9.2. Osakonna tegevust juhib osakonna juhataja, kes määratakse ametisse juhatuse otsusega ja kellega töölepingud sõlmib juhatus. Osakonna juhataja pädevuse ja ametijuhendid kinnitab juhatus.
9.3 Liidul on õigus vajadusel asutada Liidu eesmärgiga kooskõlas olevaid juriidilisi isikuid.
X Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine
10.1. Liidu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
10.2. Liidu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
10.3 Liidu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kantud loomakaitsega seotud ühingu(te)le või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Lae alla kui PDF