Lemmikloomaga reisimine

Lemmikloomaga teistesse EL liikmesriikidesse

Identifitseerimine

Koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema märgistatud mikrokiibi paigaldamise teel või selgelt loetava tätoveeringuga, mis on tehtud enne 3. juulit 2011.

 Nõuded mikrokiibile:

a) mikrokiip peab vastama ISO-standardile 11784 ja neis tuleb kasutada HDX- või FDX-B-tehnoloogiat ning

b) mikrokiipi peab saama lugeda ISO-standardile 11785 vastava lugemisseadme abil.

 Juhul kui mikrokiip ei vasta nimetatud standarditele, peavad reisijal olema kaasas selle kontrollimiseks vajalikud vahendid.

Identifitseerimisdokument ehk lemmikloomapass

Reisimisel teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse peab loomaga kaasas olema Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 lisale III vastav lemmikloomapass, mille abil saab kindlaks teha looma omaniku nime ja aadressi ning, mis tõendab kehtivat vaktsineerimist marutaudi vastu. Passi  peavad olema kantud omaniku ja looma andmed, tätoveeringu või mikrokiibi number ning andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta.

Sihtkohariikide nõuded lemmikloomadele on reeglina leitavad vastava riigi tolliasutuse kodulehelt reisijate informeerimisele suunatud alajaotusest. Mõnede maailma riikide viiteid vaata punkt VIII.

Vaktsineerimine

Loomade viimisel teistesse EL liikmesriikidesse on nõutav kehtiva marutaudi vastase vaktsineerimise olemasolu. Liikmesriigid võivad lubada kehtivat marutaudivastast vaktsineerimist mitte omavate koerte, kasside ja valgetuhkrute liikumist, kui neil on kaasas pass ja nad on viibinud oma sünnikohas sündimisest saadik, puutumata kokku tõenäoliselt nakatunud metsloomadega, või, kui nad on koos oma emaga, kellest nad on ikka veel sõltuvad. Paljud liikmesriigid seda siiski ei luba ning seega on vajalik ennem reisile asumist veelkord kontrollida sihtriigi sisseveonõudeid.

Ussitõrje

Loomade viimisel Ühendkuningriiki, Maltale, Iirimaale ja Soome tuleb koertele teha ka paelussi Echinococcus multilocularise vastane tõrje. Parasiiditõrje tuleb teha vähemalt 24 tundi, kuid mitte rohkem kui 120 tundi enne kavandatavat sisenemist nimetatud liikmesriikidesse . Parasiiditõrje peab tegema veterinaararst ravimiga, mis sisaldab piisavat annust prasikvanteeli või mõnda muud selleks ette nähtud litsentseeritud farmakoloogilist preparaati.

Ussitõrje andmed kinnitatakse ravi teinud loomaarsti poolt lemmikloomapassi vastavas osas.

Ülaltoodu puudutab ka lemmikloomade viimist Norrasse, kuigi Norra pole EL liikmesriik.

Liikumine kutsikate, kassi- või valgetuhkru poegadega 

Teistest EL liikmesriikidest ja teatud kolmandatest riikidest (riigid eelpool loetletud vt. ptk. III.3.1.) on lubatud kehtivat marutaudi vaktsineerimist mitte omavate noorte kasside, koerte ja valgetuhkrute mittekaubanduslik liikumine Eesti territooriumile.

Need loomad võivad olla:

               a) vähem kui 12 nädala vanused ja marutaudi vastu vaktsineerimata või

                b) 12-16 nädala vanused ning marutaudi vastu vaktsineeritud, kuid marutaudi vaktsineerimine ei ole veel kehtiv.

Selliste kehtivat marutaudivastast vaktsineerimist mitteomavate lemmikloomade sissetoomine on lubatud ainult siis kui sihtliikmesriik on Eesti. Teistesse EL liikmesriikidesse reisimiseks tuleb eelnevalt välja selgitada vastava sihtriigi nõuded, kuna selliste loomadega liikumise lubamine on jäetud iga liikmesriigi pädevusse. Vaktsineerimata loomade edasisaatmine Eestist teise liikmesriiki ei ole lubatud.

V.2 Loomad peavad vastama järgmistele nõuetele:

V.2.1 Koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema märgistatud mikrokiibi paigaldamise teel.

Nõuded mikrokiibile:

a) mikrokiip peab vastama ISO-standardile 11784 ja neis tuleb kasutada HDX- või FDX-B-tehnoloogiat ning

b) mikrokiipi peab saama lugeda ISO-standardile 11785 vastava lugemisseadme abil. Juhul kui mikrokiip ei vasta nimetatud standarditele, peavad reisijal olema kaasas selle kontrollimiseks vajalikud vahendid.

V.2.2 Koertel, kassidel ja valgetuhkrutel peab olema kaasas identifitseerimisdokument, kuhu peavad olema kantud omaniku ja looma andmed, mikrokiibi number ning andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta.

Sertifikaadile peab kolmandatest riikidest liikumisel olema lisatud looma omaniku või tema poolt volitatud isiku allkirjastatud mittekaubandusliku liikumise deklaratsioon.

V.2.2.1.Juhul kui loomad on koos oma emaga, kellest nad on veel sõltuvad, peab emaga kaasasoleva identifitseerimisdokumendi järgi olema võimalik kindlaks teha, et ema on enne poegimist saanud marutaudivastase vaktsineerimise, mis vastab kehtivusnõuetele.

V.2.2.2. Juhul kui loomad on ilma emata, peab sertifikaadile olema lisatud looma omaniku või tema poolt volitatud isiku allkirjastatud vaktsineerimata loomade deklaratsioon, mis tõendab, et loomadel ei ole olnud alates sünnist kuni mittekaubandusliku transpordi hetkeni kokkupuuteid marutaudile vastuvõtlikku liiki kuuluvate metsloomadega.

Nõuded muude lemmikloomade kui koerte, kasside või valgetuhkrute mittekaubanduslikul liikumisel

EL ei ole kehtestanud erireegleid muude loomade kui koerte, kasside või valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks. Üldine nõue on, et loomad peavad olema kliiniliselt terved ning nende heaolunõuded peavad olema liikumise ajal tagatud.

Siiski nõuavad mõned riigid nimetatud loomade liikumisel eriluba või esitavad muid nõudeid. Sihtkohariikide nõuded lemmikloomadele on reeglina leitavad vastava riigi tolliasutuse kodulehelt reisijate informeerimisele suunatud alajaotusest. Mõnede maailma riikide viiteid vaata punkt 7.

Lemmikloomaga ühendusevälistesse riikidesse

Lemmikloomade viimisel ühendusevälistesse riikidesse tuleb järgida sihtriigi nõudeid. Enamus ühenduseväliseid riike nõuab lemmikloomaga sisenemisel  veterinaarsertifikaati, mille saamiseks tuleb pöörduda asukohajärgsesse maakondlikku veterinaarkeskusesse ning esitada vastavasisuline taotlus.

Mõningate riikide info lemmikloomadega reisimise kohta:

Soome, Rootsi, NorraLeedu, Läti, Taani, Iirimaa, Saksamaa, Suurbritannia, Prantsusmaa, Malta, USA, Kanada,Belgia, Šveits, Kreeka

Täiendav üldine info lemmikloomadega reisimisest:

http://www.agri.ee/?id=10856 ja http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm

Koos lindudega reisimise kohta saad lugeda siit

 

Lae alla kui PDF