Lemmikloomade pidamine

Üldnõuded loomade pidamisele on kehtestatud loomakaitseseaduses. Üldiste nõuete kohaselt peab loomapidaja võimaldama loomale vastavalt looma liigile ja eale kohases koguses sööta ja joogivett, sobiva hoolduse, sobiva mikrokliima ja ruumi või ehitise, mis rahuldab liigile iseloomulikku liikumisvajadust ning muu looma terviseks ja heaoluks vajaliku. Loomapidamisel on keelatud kasutada vahendeid või seadmeid, mis võivad looma vigastada. Loomapidajal peavad olema looma tervise ja heaolu tagamiseks vajalikud teadmised looma anatoomiast ja füsioloogiast, loomaliigile omastest käitumisharjumustest ning loomakaitsenõuetest.

Teatud loomaliikide pidamisele kohaldatakse loomakaitseseaduse alusel kehtestatud määrustest tulenevaid erisätteid. Samuti on Eestimaa Loomakaitse Liit töötanud välja soovituslikud juhendid eksootiliste loomade pidamisele. Lehekülje vasakust tulbas loomapidamisnõuete alajaotuses on välja toodud sõltuvalt looma kuuluvusest teatud rühma iga konkreetse loomaliigi kohta seadusekohased pidamise nõuded ja viited vastavatele õigusaktidele ning samuti Eestimaa Loomakaitse Liidu välja töötatud soovituslikud juhendid erinevat liiki eksootiliste loomade pidamiseks.

Lemmiklooma, eelkõige kassi ja koera, pidamisel on oluline järgida kohaliku omavalitsuse kehtestatud kasside ja koerte pidamise eeskirja. Nimetatud eeskiri küll kordab osaliselt loomakaitsealastes õigusaktides sätestatut, kuid reguleerib ka koer ja kassi pidamise korda suhetes
kaaskodanikega ning avalikus kohas viibimisega. Nii on eeskirjades kehtestatud reeglid, mis puudutavad looma pidamisel kaaskodanike turvalisust ja heakorda.

Lemmikloomade pidamine

Lemmikloom on inimese isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom. Lemmiklooma kohta käivaid sätteid kohaldatakse ka eriülesannete täitmiseks treenitud loomale, keda kasutavad näiteks pimedad, politsei või päästeasutus. Loomakaitseseaduse alusel on kehtestatud Põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määrusega nr 76 Lemmikloomade pidamise nõuded (https://www.riigiteataja.ee/akt/13199887). Määrusega kehtestatakse nõuded lemmiklooma, sealhulgas koera, kassi, närilise, küüliku, puurituhkru, puurilinnu, roomaja, kahepaikse,akvaariumikala ja selgrootu pidamise kohta, kaasa arvatud nõuded nende pidamiseks ettenähtud
ruumi või ehitise kohta. Määrus on kohustuslik täitmiseks kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on lemmikloom (sh kauplused, varjupaigad).

Levinud on ka erinevat liiki eksootiliste loomade pidamine lemmikloomana. Paraku on teadmatuse ja valede pidamisviiside tõttu hukkunud nii lemmikloomakauplustes kui kodudes palju eksootilise päritoluga loomi. Seetõttu on Eestimaa Loomakaitse Liit töötanud välja üksikasjalikud soovituslikud juhised erinevat liiki eksootiliste loomade pidamiseks (eksootiliste loomade pidamise juhised leiab vasakus tulbas eksootiliste loomade pidamise alajaotusest)

Alljärgnevalt on toodud lemmikloomade pidamise nõuete määruses sätestatud üldised nõuded lemmiklooma pidamise ruumile ja ehitisele, väliaedikule, söötmisele ja jootmisele, rühmas pidamisele ning poegadest võõrutamisele.

Lemmiklooma pidamise ruum või ehitis, pidamiseks kasutatav väliaedik

Lemmikloomal peab olema võimalik tema pidamise ruumis või ehitises vabalt seista, ringi pöörata ja lamada. Puurid, terraariumid ja muud lemmiklooma pidamise ruumid ja ehitised peavad paiknema nii, et nende vahel oleks piisavalt vaba ruumi looma hooldamiseks ning tema tervise ja heaolu kontrollimiseks. Üksteise kohal paiknevate puuride kasutamise korral peavad puuride põhjad olema sellisest materjalist, mis välistab väljaheidete kukkumise alumistesse puuridesse.

Lemmiklooma pidamise ruumi või ehitise põrand või põhi tuleb hoida puhtana. Ruumi või ehitise põrand peab olema kaetud loomaliigile sobiva allapanuga. Võrkpõrand, restpõrand või muu augustatud põrand peab olema loomaliigile sobivast materjalist, et välistada looma kinnijäämine ja vigastumine.

Lemmiklooma pidamise ruumi või ehitise valgustus peab võimaldama loomal järgida liigiomaseid käitumisharjumusi. Valgustus ei tohi põhjustada loomale stressi ega ebamugavust. Lemmiklooma ei tohi pidada keskkonnas, kus müratase pidevalt ületab 65 dB.

Lemmiklooma pidamiseks kasutatava väliaediku suurus peab olema vastavuses looma liigi, tõu, suuruse ja aktiivsusega. Väliaediku maapind peab olema varustatud sadevee äravoolukohtadega. Väliaediku maapind ei tohi olla libe ega põhjustada looma vigastumist kukkumise tagajärjel. Väliaediku tara peab olema valmistatud loomaliigile sobivast materjalist. Võrgust valmistatud tara võrgusilma suurus peab olema selline, et oleks välistatud looma kinnijäämine ja vigastumine.

Lemmiklooma söötmine ja jootmine ning rühmas pidamine

Lemmikloomale antav sööt peab olema toitev ja tasakaalustatud ning vajaduse korral mineraalide ja vitamiinidega rikastatud. Lemmiklooma söötmisel tuleb arvestada looma liigilisi ja ealisi söödaeelistusi. Lemmiklooma jaoks peab olema pidevalt saadaval puhas joogivesi.

Lemmikloomarühmade liitmise korral või rühma uue lemmiklooma lisamise korral tuleb vältida loomadevahelise suhtlemise käigus tekkida võivaid käitumisprobleeme. Teiste loomade suhtes agressiivselt käituvat või neile muul viisil ohtu põhjustavat lemmiklooma tuleb pidada teistest loomadest eraldi. Lemmiklooma pidamise ruumis või ehitises peab loomal olema võimalus peituda ja varjuda lemmikloomarühma kuuluvate teiste loomade eest. Lemmikloomade rühmas pidamise korral peab söötmis- ja jootmisvahendeid olema nii palju, et kõik rühma kuuluvad loomad mahuksid sööma ja jooma ühel ajal.

Lemmiklooma poegade võõrutamine

Lemmiklooma poegade võõrutamine peab toimuma poegade ning emaslooma heaolu arvestades sobivaimal ajal. Vajaduse korral konsulteeritakse sobivaima aja kindlakstegemiseks veterinaararstiga.

Poegade võõrutamise ajal tuleb emasloomale tagada võimalus pääseda eraldatud ruumi, kuhu pojad ei pääse.

Lae alla kui PDF